Contact Us


Saheli HIV/ AIDS Karyakarta Sangh

1089, Budhwar peth,Shivaji Road, Opp – Shrinath talkies, Pune – 411002. Phone No: 020-6528729

Saheli

1089, Budhwar peth,Shivaji Road Opp – Shrinath talkies,Pune – 411002.

020-65287297

sahelisangha@gmail.com

Mon – Sat

9.00 AM – 10.00 PM